privacy en voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer u een afspraak voor een massage, gaat Massage by Dominique ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en eventuele klachten te inventariseren.
 • Voor en na elke massage zal er geĆ«valueerd worden hoe de massage ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • De masseur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de masseur is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist en/of andere, en/of medicatie? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Massage by Dominique zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit  adviseren om een door de arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijden het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massage by Dominique en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/ tijdens / na deelneming/ gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Massage by Dominique is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen. Blessures en medicijn gebruik.
 • Massage by Dominique is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan, op een optimale bezetting te krijgen gelden de volgende eenvoudige regels: gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend.
 • Massage by Dominique behoudt zich het recht voor om cliĆ«nten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de privacywet. Zie link:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens 
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals handdoeken en olie zijn inbegrepen.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant of betaalverzoek direct na de massage.
 • Bij Massage by Dominique is het verplicht om onderbroek/ boxer/string aan te laten tijdens de massage.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Massage by Dominique van haar klanten heeft verwerkt.

Massage bij Dominique kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u zelf bij het invullen van een contact formulier op de website heeft verstrekt.

De gegevens die Massage bij Dominique verwerkt:

 • Email adres
 • telefoonnummer
 • adres
 • woonplaats
 • Ip-adres

Alle informatie die dik verzamel gebruik ik om uw betaling af te handelen en u te kunnen bellen/mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Massage bij Dominique verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment u verzoekt deze gegevens te verwijderen en of te vernietigen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen en/of te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massage bij Dominique. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en/of een bezwaar sturen naar [email protected]